Etalon kanunlary2012-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda kabul edilen «Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanda ulanylmagyna rugsat  berlen ululyklaryň birlikleriniň sanawyny tassyklamak hakynda»  2013-nji ýylyň 1-nji fewralynda çykaran 12818-nji karary


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň  «Türkmenistanda ulanylmagyna rugsat bermek üçin ululyklaryň birlikleriniň halkara ulgamyna girmeýän ululyklaryň birlikleriniň Sanawyny tassyklamak hakynda» 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 52 belgili buýrugy


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Önümi  sertifikatlaşdyrmagyň Tertibini tassyklamak hakynda»  «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Rezerwuarlary  temmelemegiň (konserwasiýanyň)  Tertibini tassyklamak barada» 2014-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky 1/231 belgili buýrugy


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Ululyklaryň  birlikleriniň döwlet etalonlaryny döretmegiň, tassyklamagyň, saklamagyň we ulanmagyň Tertibini tassyklamak barada» 2015-nji ýylyň 3-nji iýuldaky  1/79 belgili buýrugy

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Rezerwuarlary  temmelemegiň (konserwasiýanyň)  Tertibini tassyklamak barada» 2014-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky 1/231 belgili buýrugy


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Deňeşdirip  barlamaga we kalibrlemäge degişli ölçeg serişdeleriň we olaryň döwürleýinligiň Sanawyny tassyklamaly tassyklamak barada»  2015-nji ýylyň 13-nji awgustyndaky 1/108 belgili buýrugy

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň «Ölçegleriň  serişdeleriniň we standart nusgalaryň synaglaryny geçirmegiň we olaryň kysymynyň tassyklanylmagynyň Tertibini tassyklamak barada» 2015-nji ýylyň 14-nji sentýabryndaky 1/119 belgili buýrugy