Döwlet etalon merkeziniň ýerine ýetirýän hyzmatlary barada maglumat

T/b

Ýerine ýetirilýän işleriň, hyzmatlaryň görnüşleri

Işleri, hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin esas bolup durýan resminamalar

Işiň, hyzmatyň ýerine ýetirmek üçin  binýady

Işleri, hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin alynýan tölegiň möçberi

1
Ölçeg serişdeleri kalibrlemek
Hyzmaty geçirmek üçin arza,
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Soňky geçirilen kalibrlemegiň sertifikaty
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran 1/148 belgili buýrugy bilen tassyklanan “ Ölçegleriň serişdelerini we standart nusgalary deňeşdirip barlamagyň, kalibrlemegiň we döwlet metrologik synagynyň geçirilmeginiň Tertibi”
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýän metrologiýa barlag hyzmatlaryň nyrhlary" 2018-nji ýylyň mart  aýynyň 15-ne tassyklanan
2
Ölçeg serişdeleriň döwlet deňeşdirme barlagy
Hyzmaty geçirmek üçin arza,
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Soňky geçirilen kalibrlemegiň sertifikaty
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran 1/148 belgili buýrugy bilen tassyklanan “ Ölçegleriň serişdelerini we standart nusgalary deňeşdirip barlamagyň, kalibrlemegiň we döwlet metrologik synagynyň geçirilmeginiň Tertibi”
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýän metrologiýa barlag hyzmatlaryň nyrhlary" 2018-nji ýylyň mart  aýynyň 03-ne tassyklanan
3
Ölçeg serişdeleri Türkmenistanyň Döwlet Reestryna girizmek maksady bilen ölçeg serişdeleriň döwlet metrologik synagy
Hyzmaty geçirmek üçin arza,
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran 1/148 belgili buýrugy bilen tassyklanan “Ölçegleriň serişdelerini we standart nusgalary deňeşdirip barlamagyň, kalibrlemegiň we döwlet metrologik synagynyň geçirilmeginiň Tertibi”
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýän metrologiýa barlag hyzmatlaryň nyrhlary" 2018-nji ýylyň mart  aýynyň 03-ne tassyklanan
4
Sertifikatlaşdyryş synag barlagy
Synag önümleriniň saýlap-seçip akty
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Soňky geçirilen kalibrlemegiň sertifikaty
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2014-nji ýylyň 27-nji martynda tassyklanan
1/60 belgili buýrugy bilen tassyklanan "Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň
«Önümi sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi»
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýän metrologiýa barlag hyzmatlaryň nyrhlary" 2018-nji ýylyň mart  aýynyň 03-ne tassyklanan
5
Metrologiki hyzmatlary: (Ölçeg serişdeleriniň we standart nusgalaryň synaglaryny geçirmegiň we olaryň kysymyny tassyklamak)
Hyzmaty geçirmek üçin arza,
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda çykaran 1/119 belgili buýrugy bilen tassyklanan  «Ölçegleriň serişdeleriniň we standart nusgalaryň synaglaryny geçirmegiň we olaryň kysymyny tassyklamagynyň Tertibi»
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýän metrologiýa barlag hyzmatlaryň nyrhlary" 2018-nji ýylyň mart  aýynyň 03-ne tassyklanan
6
Ölçeg serişdelerini abatlamak
Аbatlama işleri geçirmek üçin arza,
Ölçeg serişdesiniň tehniki resminamalary
Töleg resminamasy
Geçirilmeli abatlama işlerine görä
"Döwlet etalon merkeziniň ölçeg serişdelerini abatlama bölüminiň barlag-ölçeg enjamlaryň we mehanizmleriň abatlanylmagyna degişli nyrhnama" 2018-nji ýylyň  iýun  aýynyň 11-ne tassyklanan
7
TK TM 02 “Metrologiýa ugry boýunça” kadalaşdyryjy resminamalary işläp taýyarlamak
Arza
Tehniki ýumuş
Töleg resminamasy
"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2016-njy ýylyň 04-nji ýanwaryndaky
1/1 belgili buýrugy bilen tasssyklanan
Hem-de Türkmenistanyň Adalat ministirligi tarapyndan 2016-nji ýylyň 14-nji ýanwarynadaky 944 san belgili bilen hasaba alynan “Türkmenistanyň standartlaşdyrmak boýunça milli tehiniki komitetlerini döretmegiň we olaryň işleriniň guralşynyň Tertibi”
Bahasy hakyky çykdaýjylar bilen kesgitlenilýar.

Arzalaryň görnüşi